Služby

Tvorba krajinného architekta nemusí byť obmedzená iba jednosmerne na primárny okruh zelene a záhrad. V našom pracovnom tíme sa snažíme špecializovať na rôzne sekcie krajinnej architektúry. Firma martes FLORA, s.r.o. priniesla na Slovensko ako jedna z prvých technológiu vertikálnych záhrad. Ako prví sme začali používať substráty Seramis a Zeoponic na strešné zelené systémy. Snažíme sa sledovať nové trendy a propagovať prácu krajinného architekta ako prácu potrebnú, zaujímavú a inšpiratívnu. A či je práca záhradných architektov potrebná je vidieť nielen okolo rodinných domov, ale žiaľ aj v centrách miest, alebo v okolí verejných budov, ktoré by mali ísť príkladom kvalitnej architektúry.

kvapka percento

Pre bezpríspevkových darcov krvi ocenených Slovenským Červeným krížom a teda držiteľom týchto ocenení: Bronzová plaketa, Strieborná plaketa, Zlatá plaketa, Diamantová plaketa, Kňazovického medaila a Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc., poskytujem na projektovú dokumentáciu a návrh rodinného/osobného erbu zľavu vo výške 20% (po preukázaní sa príslušným dekrétom).

Základné portfólio služieb:

Rozšírené portfólio služieb:

Výberové prednášky a konferencie:

Vedecká publikačná činnosť:

 1. SOBOLA, M.(ed.): Príbeh svätojánsky, Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine / The Story of St. John, Statue of St. John of Nepomuk in Divina / ដំណើររឿងរបស់ St. John, រូបចម្លាក់ St. John Nepomuk នៅក្រុង Divina / Die Johannisgeschichte, Die Staute des hl. Johannes Nepomuk in Divina / Историята на св. Ян, Статуята на св. Ян Непомуцки в Дивина. Žilina : Servare et Manere, o. z. a Kysucké múzeum v Čadci, 2017. ISBN 978-80-972614-3-6SOBOLA, M.: Marek Sobola PORTFOLIO. Žilina : Marek Sobola 2016. ISBN 978-80-972537-0-7.
 2. SOBOLA, M.: Ľudová architektúra v Javorníkoch. In: KOLEKTÍV AUTOROV: JAVORNÍKY, Veľká kniha o nemalom pohorí, monografia. Martin : Matica Slovenská 2016, s, 124 - 143.
 3. SOBOLA, M.: Kanonická vizitácia farnosti Veľká Divina z roku 1828 : diplomová práca. Nitra : UKF v Nitre, 2016. 91 s.
 4. SOBOLA, M.: Kaplnka sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici. [S.l.], Slovenská komenda vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazára Jeruzalemského, 2015, 40 s. ISBN 978-80-972071-4-4.
 5. JANURA, Tomáš - ZVEDELOVÁ, Kristína - SOBOLA, Marek. Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici. Spoločnosť Kolomana Sokola s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Historického ústavu SAV, 2014, 198 s. projekt HÚ SAC CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. ISBN 978-80-89756-02-5. Vedecká publikácia.
 6. SOBOLA, M.: Extenzívna zelená strecha na Lietavskom hrade. In: Hrad Lietava 2003 – 2013. Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu 2014, s. 66 – 69. ISBN 978-80-971888-7-0.
 7. ZVEDELOVÁ, K. - SOBOLA, M.: Park v Bytčici. Architektonicko-historický výskum, č. ÚZPF 1329/2, august - september 2014.
 8. SOBOLA, M.: Integrovaná zeleň - budúcnosť zelene v mestách. In: enviro-magazín, č. 5, ročník XIX. MŽP SR a SAŽP 2014. ISSN 1335-1877.
 9. SOBOLA, M.: Nosné texty z historického vývoja obce Svederník, Školstvo, 1. svetová vojna. In: MAZÚR, M. (ed.): Príbeh obce Svederník, monografia. Svederník: Obecný úrad Svederník 2014, 185 s.
 10. SOBOLA, M.: Genealogický výskum rodov Sobola a Lašút vo svetle archívnych prameňov : bakalárska práca. Nitra : UKF v Nitre, 2014. 73 s.
 11. SOBOLA, M.: Obce farnosti Veľká Divina a ich symbolika (1. pol. 18. – 2. pol. 19. storočia). In: Zborník Kysuckého múzea 15/2013. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci 2013, s. 243 – 285. ISBN 978-80-970780-7-2.
 12. SOBOLA, M.: Ľudová architektúra a staviteľstvo v doline divinského potoka a jeho prítokov. In: Vlastivedný zborník Považia XXVI. Žilina: Považské múzeum v Žiline 2013.
 13. SOBOLA, M.: Barokový kaštieľ v Gbeľanoch - park. Archívno-historický prieskum. Ateliér krajinnej architektúry. martes FLORA, s.r.o.  2012. Nepublikované.
 14. SOBOLA, M.: Stručné zhodnotenie ľudovej architektúry. In: ŠUŠKA, P. (ed.): Divina, monografia. Divina: Obecný úrad Divina 2011, s. 45.
 15. SOBOLA, M. – BIELEK, P.: Prioritné a deficitné poľnohospodárske oblasti v katastrálnom území obce Oponice určené pedologickými charakteristikami (Preferred and deficit agricultural areas in cadastral area of Oponice village defined by pedological characteristics). In: Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 2007, s. 138 – 151. ISBN 978-80-89128-40-2. Vedecká práca v domácom recenzovanom vedeckom zborníku.
 16. SOBOLA, M.: Projekt obnovy a revitalizácie mikroregiónu Oponice a jeho dopad na tvorbu služieb obyvateľstvu a zamestnanosť. Dizertačná práca. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Nitra 2007. 213 s.
 17. KRAJČOVIČOVÁ, D. - SOBOLA, M.: Historické premeny záhrad Budatínskeho zámku. In: Acta horticulturae et regiotecturae, roč. 10, 2007, č. 1, s. 17-21. ISSN 1335-2563.
 18. SOBOLA, M.: Hydropónia – progresívna  technológia interiérového dizajnu. In: Rastlina - Interiér – Tvorba. Nitra 2006. ISBN 80-8069-724-8.
 19. SOBOLA, M. - PORUBSKÝ, J.: Súčasné riešenia problémov mikroregiónu Oponice. In: Perspektivy českého venkova. Praha: PEF ČZU 2006. ISBN 80-213-1472-9.
 20. SOBOLA, M.: Obnova kultúrnych pamiatok ako cesta rozvoja mikroregiónov. In: Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR. ASAPV Nitra 2006. ISBN 80-89162-17-7.
 21. PORUBSKÝ, J. - SOBOLA, M.: Regionálne disparity v EÚ. In: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov. Bratislava 2005. ISBN 80-225-2047-0.
 22. SOBOLA, M.: Rastliny v interiéri. In: Instore Slovakia, č. 9. Bratislava 2005. ISSN 1336-2348.
 23. SOBOLA, M.: Budatín – historický vývoj a rekonštrukcia zámockého parku : diplomová práca. Nitra : SPU v Nitre, 2004.

Populárna publikačná činnosť:

 1. Sobola, M.: Slávnosť Božieho Tela a Krvi v Prahe. In: Naša Žilinská Diecéza,  č. 7/2014, s. 23.
 2. Sobola, M.: V Novej Bystrici zrekonštruujú historickú kaplnku. In: KYSUCE, Nezávislý týždenník Kysučanov, 27. 8. 2014,  č. 33, s. 9.
 3. Sobola, M.: Rekonštrukcia historickej kaplnky v Novej Bystrici. In: Naša Žilinská Diecéza,  č. 9/2014, s. 26.
 4. Sobola, M.: Generálna kapitula Svätolazárskeho rádu. In: Naša Žilinská Diecéza,  č. 10/2014, s. 17.
 5. Sobola, M.: História divinskej farnosti. In: Divina, ročenka 2014. Divina 2014, s. 38 – 41.
 6. Sobola, M.: Kaplnka sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici. In: Naša Žilinská Diecéza,  č. 5/2015, s. 7.
 7. Sobola, M.: Kaplnka sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici – vývoj prác. In: KYSUCE, Nezávislý týždenník Kysučanov, 26. 8. 2015,  č. 33, s. 17.
 8. Sobola, M.: Posviacka kaplnky sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici. In: Naša Žilinská Diecéza,  č. 8/2015, s. 13.
 9. Sobola, M.: Vznik rádu sv. Lazára je spojený s križiackymi výpravami. In: KYSUCE, Nezávislý týždenník Kysučanov, 2. 9. 2015,  č. 34, s. 9.
 10. Sobola, M.: Kaplnka sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici. In: Kanadský Slovák – The Canadian Slovak, 31. 10. 2015, ročník 73, č. 21, s. 7.
 11. Sobola, M.: Kráľ všetkých meteoritov je zo Slovenska. In: Kanadský Slovák – The Canadian Slovak, 28. 11. 2015, ročník 73, č. 23, s. 7.
 12. Sobola, M.: Na Islande vysvätili nového biskupa – Slováka. In: Naša Žilinská Diecéza,  č. 12/2015, s. 9.
 13. Sobola, M.: Prvé výročie posviacky Kaplnky sv. Lazára v Novej Bystrici. In: KYSUCE, Nezávislý týždenník Kysučanov, 13. 7. 2016,  č. 27, s. 7.
 14. Sobola, M.: Rekonštrukcia sochy sv. Jána Nepomuckého v Divine. In: Naša Žilinská Diecéza,  č. 6/2016, s. 7.

Ilustrácie:

 1. Považské múzeum v Žiline: Žilina - centrum severného Slovenska: od praveku po stredovek. Žilina: Považské múzeum, 2004.