O firme

Na strednej škole som v poslednom ročníku absolvoval prax u profesionálneho záhradníka. To ma významne ovplyvnilo a v roku 1999 som sa prihlásil na Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Už počas štúdia záhradnej a krajinnej architektúry som založil v roku 2005 malú firmu na realizáciu a návrhy záhrad. V roku 2011 som zložil autorizačnú skúšku do Slovenskej komory architektov a otvoril v Žiline ateliér krajinnej architektúry. Firma momentálne spolupracuje s absolventami Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Rád by som upozornil na fakt, že na tomto webe nájdete iba fotografie mojich prác, resp. projektov, ktoré som navrhol, alebo som sa na nich autorsky podieľal. Považujem za dôležité, prezentovať sa iba výsledkami vlastnej práce, čo platí aj pri ilustračných fotografiách. V súčasnosti existuje veľké množstvo "realizačných firiem" či "záhradníkov", ktorí svoje firmy prezentujú ako ateliéry krajinnej architektúry. Ateliérom krajinnej architektúry by však mala byť iba spoločnosť, ktorú zastrešuje autorizovaný krajinný architekt, prípadne autorizovaný architekt v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (stavovská organizácia záhradných architektov a záhradníkov) každoročne vypisuje súťaž pre záhradných a krajinných architektov v troch kategóriach: Záhrada roka, Park roka a Detail roka. V ročníku 2016 som sa zúčastnil súťaže v poslednej zo spomínaných kategórií a ateliér získal druhú a tretiu cenu. Ďakujem všetkým spolupracovníkom, bez ktorých by toto dielo nevzniklo!

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu MAREK SOBOLA

V roku 2015 vyšla publikácia Záhradná krajinná architektúra na Slovensku, s podtitulom 33 záhradných a krajinných architektov Slovenska. Táto reprezentačná publikácia predstavuje 33 encyklopedicky spracovaných profilov najvýznamnejších súčasných slovenských záhradných architektov a ich tvorbu. O každom architektovi sú uvedené základné informácie i s filozofiou tvorby a fotografie jeho najlepších realizácií záhrad i s popisom. Cieľom publikácie je zviditeľniť kvalitné príklady realizovaných záhrad a parkových úprav na Slovensku, ktoré sa môžu stať zdrojom inšpirácie pre všetkých záujemcov o realizáciu záhradných a parkových úprav. Publikácia je určená širokej verejnosti, súčasným i budúcim záujemcom o realizáciu záhrad, ale aj architektom, projektantom, študentom a pedagógom architektonických škôl a celej kultúrnej obci. Prezentácia mojej tvorby je na stranách 60 – 65.Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku